top of page

תוכנית הלימודים בחטיבה ובתיכון

בגרות 5 יחידות לימוד במחול

החל מכיתה יא' ניגשים תלמידי המגמה לבגרויות במחול.

הבגרות מורכבת מ-5 יח"ל וחלוקתה הינה בצורה הבאה:

2 יח"ל לבחינת הבגרות העיונית בתולדות המחול - מתקיימת בכיתה יב'.

1/2 יח"ל לבחינת הבגרות העיונית באנטומיה יישומית למחול - מתקיימת בכיתה יא' או יב'.

1/2 יח"ל לבחינת הבגרות העיונית במוסיקה למחול - מתקיימת בכיתה יא' או יב'.

1 יח"ל לבחינה המעשית במקצועות הטכניקה (בלט קלאסי או/ו מחול מודרני) - מתקיימת בכיתה יב' מול בוחנים חיצונים.

1 יח"ל לבחינת הבגרות בקומפוזיציה - מתקיימת באותו היום של הבגרות בטכניקה.

 

* ניתן להגביר לעוד 5 יח"ל בבחינת בגרות חיצונית, הנקראית רסיטל.

הרסיטל מיועד לתלמידים מצטיינים ונבחרים בלבד, אשר יכולים להיבחן בבלט קלאסי, מחול מודרני וסולו רפרטואר מול בוחנים חיצונים.

תוכנית לימודי המחול בתיכון

לימודי המחול בתיכון מתקיימת במהלך שעות הלימוד הבית ספריות ובתום המערכות הכיתתיות.

 

הלימודים הינם מכיתה י' ועד יב', כאשר בחינות הבגרות במחול מתחילות בכיתה יא'.

 

כמות שעות המחול גדלה משעות המחול בחטיבה וזאת בשל "קפיצת המדרגה", העלייה ברמה והדרישות המחוליות שבבחינת בגרות במחול. 

 

מקצועות הלימוד הנלמדים בתיכון הינם: בלט קלאסי, מחול מודרני, קומפוזיציה, רפרטואר ומקצועות עיוניים: תולדות המחול, מוסיקה למחול ואנטומיה יישומית למחול.

 

באמצע השנה מתקיים ערב המגמה של התיכון והא מכיל ריקודים מכלל המקצועות עבודות נבחרות מתוך בחינת הבגרות בקומפוזיציה, של תלמידי יב' המסיימים.

תוכנית לימודי המחול בחטיבה

לימודי המחול בחטיבה מתקיימים במהלך שעות הלימוד, על חשבון שיעורי חנ"ג ובתום המערכת הכיתתית.

 

הלימודים הינם מכיתה ז' ועד כיתה ט'

תהליך הקבלה למגמה מתרחש באמצע כיתה ו', באמצעות מבחני קבלה המתקיימים בתקופת ההרשמה לחטיבות.

פרטים לגבי מבחני הקבלה נשלחים לבתי הספר היסודיים ומובאים לידיעתם של המעוניינים להשתתף.

 

מקצועות הלימוד הנלמדים בחטיבה הינם:

בלט קלאסי, מחול מודרני, ג'אז וקומפוזיציה.

 

לקראת תום שנת הלימודים מתקיים ערב מגמה לתלמידי המגמה שבחטיבה.

מופעים אלו מבוססים על נושא/ רעיון או סיפור מרכזי וידוע, שעל בסיסו נבנה ערב מרהיב ומרשים, המציג את יכולותיהם של תלמידי המגמה.

 

bottom of page